Açık İdeoloji Anlayışı ve Özellikleri ve Örnekler

açık ideolojik özellikler

Açık ideolojinin özellikleri, toplumun kültürel zenginliğini yansıtması, dinamik bir yapıya sahip olması, çoğulculuğu sürdürmesi ve bu maddede tam olarak olmasıdır.

İdeoloji, dinamik olan fikirlerin veya temel fikirlerin, inançların ve inançların bir koleksiyonudur. Dünya devleti ideolojisi kapalı ideoloji ve açık ideoloji olarak ikiye ayrılır.

Burada açık ideolojiyi tartışacağız. Açık bir ideoloji olarak Pancasila, ulusun ideallerine ulaşmada dünya toplumuna eşlik ediyor. Peki, açık bir ideolojinin özellikleri nelerdir? Bir bakalım!

1. Topluluğun Kültürel Zenginliğini Yansıtır

Bildiğimiz gibi, çeşitlilikten oluşan Dünya milleti dahil her ülkenin vatandaşları arasında farklılıklar olduğunu biliyoruz. Toplumun çeşitliliği, çeşitli kültürleri doğuran şeydir.

Kültür ise çeşitliliğin üzerinde genel fikirler üreten bir gelişme ve işlemedir. Açık ideoloji, toplumda geçerli olan bir dizi inanç, değer ve normu haklı çıkarır.

Örneğin: Dünya, wayang, saman dansı, kecak dansı vb. Gibi çeşitli kültüre sahiptir.

2. Topluluktan ortaya çıkan

Bugün bildiğimiz ideoloji aslında toplumda, gruplar halinde ve insanların kendi aralarında var. İdeoloji doğrudan sosyal yapı, ekonomik üretim sistemi ve politik yapı ile ilgilidir.

Açık ideoloji, toplumda yaşayan tüm kültürlerin bir yansımasıdır. Bu nedenle, bu ideolojiye, bugün kullanılan bir devlet ideolojisini doğuran soylu bir toplum fikri denir.

Örneğin: Eski zamanlardan beri Dünya insanları, kararları müzakere yoluyla alıyorlar, böylece Dünya, karar almanın Dünya halkının düşüncelerine dayandığı bir demokratik yönetişim sistemi uyguladı.

3. Dinamik bir yapıya sahiptir

Dinamik, genellikle bir sürecin değişimi veya gelişimi olarak tanımlanır. Mevcut çağın gelişimi, her şeyin zamanla değişeceği yeni bir dinamik tanımı yaratır.

Ayrıca şunu okuyun: Güzel Sanatlar Öğeleri (TAM): Temel Bilgiler, Resimler ve Açıklamalar

Açık ideoloji, sık gelişmelerde toplumun sahip olduğu dinamik özelliklere uyum sağlayabilen bir araç haline gelir.

Örneğin Kanundaki maddeler, zamana ve içlerindeki topluma göre sık sık revize edilmektedir.

4. Konuşma ve Hareket Özgürlüğüne Sahip Olun

Demokratik ülkelerde özgürlük olağandır. Özgürlük, herhangi bir şekilde her türden bilgi ve fikir arama, alma, yayma, açıklama hakkıdır.

İfade ve kendini ifade özgürlüğü herkese ait bir haktır. İfade ve ifade özgürlüğü, son derece saldırgan olanlar da dahil olmak üzere her türlü fikir için geçerlidir.

Açık bir ideolojinin özelliği, herkesin konuşması ve harekete geçmesi için fırsatlar sağlamaktır. Bununla birlikte, açık bir ideolojide ifade özgürlüğüne, geçerli normların sınırları dahilinde tam bir sorumluluk duygusu eşlik etmelidir.

Örneğin, organizasyonlarda, kararlar almak için geniş içgörülere ihtiyaç duyulduğundan her üyenin görüşüne sahip olmak gerekir.

5. Çoğulluğu Korumak

Çoğulculuk, farklılıklara olan inançtır. Çoğulculuk genellikle çeşitli ve çok kültürlü toleranslarda bulunur. Çoğulculuk tartışmalıdır çünkü hemen hemen tüm toplumlar çeşitlilik ve homojenlik arasında gerilim yaşar.

Ancak çoğulculuk hala doğru sınırlar içinde kaldığı sürece, çeşitli milletlere ve kültürlere sahip Dünya da dahil olmak üzere bir milletin gelişmesine büyük fayda sağlayacaktır.

Açık ideoloji çoğulluğu destekleyebilir, bu durumda farklılıkları kabul edip kucaklayabilir ve çevrelerindeki farklı insanlara karşı tüm hoşgörüsüzlük duygularını serbest bırakabilir.

Örneğin, dünyanın birçok dinden oluştuğunu anlamalı ve dini inananlar arasında hoşgörüyü korumalıyız.

6. Müzakereci Konsensüsün Sonuçları

Müzakere, iyi düşünülerek tanımlanır. Bir ideolojiye karar verirken ortak bir fikrin ne olduğunu formüle etmek için müzakere yapmak çok önemlidir. Açık bir ideolojide müzakere, kolektif kararlar ortaya koymak demektir.

Örneğin, Omnibus Yasasının onaylanması ortak çıkarlara dikkat etmelidir.

7. Halkına açık bir hükümet sistemine sahip olmak

Açık ideolojinin gerçek anlamı, halkının fikirlerine açık bir hükümet sistemidir.

Bu durumda, vatandaşların etkili kamu denetimini sağlamak için hükümet belgelerine ve süreçlerine erişme hakkına sahip olmasını sağlayın.

Ayrıca şunu okuyun: Bir çemberin çevresi için formül (TAM) + Bir çemberin çevresi örneği

Açık hükümet kavramı genellikle hükümetin şeffaflığı ve hesap verebilirliği ile ilişkilendirilir. Açık bir ideoloji, vatandaşların doğrudan hükümet kararları veya politikalarının alınmasına dahil edilebilecekleri açık bir hükümet sistemi sunar.

Örneğin, cumhurbaşkanının devletin ekonomik durumu hakkında yaptığı konuşmanın ilk ila dördüncü çeyreği, böylece devlet bütçesi netleşir.

8. İnsan Haklarını Korumak

İnsan hakları veya genel olarak insan hakları denen şey dünyanın tüm dikkatini çekiyor. İnsan hakları, dünyada korunması gereken bir yasadır. 1945 Anayasası'nın maddelerinde, Dünya toplumunun gelişimine uygun olarak insan hakları maddelerinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Pancasila'nın açık bir ideoloji ilkesine sahip olduğunu ve hem ekonomik hem de politik alanlarda hem bireysel hakları hem de vatandaşların haklarını tanıdığını ve koruduğunu biliyoruz.

Örneğin, insan haklarıyla ilgili maddelerde Dünya toplumunun gelişimine uygun birkaç değişiklik yapılmıştır.

9. Topluluğun Sahip Olduğu Yaşam Felsefesini Yansıtmalıdır

Yaşam felsefesi bir perspektif olarak tanımlanır. Aynı şekilde, devlet yaşamı hakkındaki görüşlerimiz, hayata bakış açımız veya içgörümüz tarafından belirlenecektir.

Bildiğimiz gibi, açık ideoloji toplumdan gelir, bu yüzden toplumun yaşam felsefesini yansıtması gerekir.

Örneğin, açık ideoloji, ulusun yaşam felsefesine uygun olan Pancasila'ya uyarlanmalıdır.

10. Yeterli Bir Hukuk Sistemine Sahip Olun

Yasanın bağlayıcı olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte, hiçbir yurttaşın hukuka bağışık olmadığının, yani herkesin kanun önünde aynı muameleyi görebileceğinin altı çizilmelidir.

Örneğin, dünyadaki kanunların uygulanması, sosyal statüden bağımsız olarak geçerli kurallara uymalıdır.

Yukarıdaki açık ideolojinin özelliklerini okuduktan sonra, elbette, Dünya vatandaşları olarak görevimizin Pancasila'ya uygun açık bir ideoloji yaratmak olduğunu zaten biliyoruz.